Domov » Prílohy k žiadosti nesmú byť staršie ako 3 mesiace – ako sa počíta lehota na doručenie príloh?

Prílohy k žiadosti nesmú byť staršie ako 3 mesiace – ako sa počíta lehota na doručenie príloh?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Ako je uvedené v texte Oznámenia ,,Za termín predloženia sa považuje dátum odovzdania listinnej verzie Žiadosti osobne do podateľne, alebo dátum jej odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu.“

napr. U prílohy vydanej dňa 18.09.2019 je podmienka považovaná za splnenú pokiaľ žiadateľ takúto prílohu odovzdá osobne do podateľne, na poštovú alebo inú prepravu najneskôr v termíne do 18.12.2019.