Domov » Kto je oprávneným žiadateľom pre zapojenie sa do NP TOS?

Kto je oprávneným žiadateľom pre zapojenie sa do NP TOS?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

V rámci NP TOS sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do národného projektu verejní poskytovatelia sociálnych služieb:

  1. obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  2. právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  3. spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

ktorí zároveň ku dňu podania žiadosti:

  1. sú registrovaní podľa ustanovení § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ako poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí túto službu poskytujú podľa ustanovení § 41 zákona o sociálnych službách,
  2. neposkytovali opatrovateľskú službu počas obdobia posledných 24 kalendárnych mesiacov pred dátumom podania Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS,
  3. spĺňajú ostatné kritériá výberu tretích subjektov uvedené v prílohe č. 2 Oznámenia.