Domov » Bude poskytovateľovi opatrovateľskej služby preplatený transfer za dni, kedy je opatrovateľka na OČR?

Bude poskytovateľovi opatrovateľskej služby preplatený transfer za dni, kedy je opatrovateľka na OČR?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Na otázku, či sa ošetrovanie chorého člena rodiny považuje za výkon práce odpovedá Zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce. Ošetrovanie chorého člena rodiny patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci.

Podľa § 141 ods. 1:

  • ,,Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny…. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Počas ošetrovania člena rodiny môže vzniknúť nárok na dávku nemocenského poistenia tzv. OŠETROVNÉ, ktorú vypláca sociálna poisťovňa. V súvislosti s realizáciou NP TOS nie je preplácaný transfer za tie dni, kedy opatrovateľka z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci – ošetrovania člena rodiny (OČR) poberá dávku nemocenského poistenia tzv. OŠETROVNÉ.

Do pracovného výkazu k výkonu terénnej opatrovateľskej služby (Príloha č. 2 Príručky) je potrebné za konkrétny deň uvádzať OČR.