Domov » Ako mám postupovať, ak mám potvrdenie orgánov verejnej správy vydané elektronicky cez portál slovensko.sk (napr. zo sociálnej poisťovne)?

Ako mám postupovať, ak mám potvrdenie orgánov verejnej správy vydané elektronicky cez portál slovensko.sk (napr. zo sociálnej poisťovne)?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Na takto vydané potvrdenia sa pre ich použitie v papierovej verzii vzťahuje povinnosť zaručenej konverzie. (Postup viď https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/).

Je to prevod medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.

Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-governmente: orgán verejnej moci, advokát a notár, poštový podnik, poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta (IOMO).

Je potrebné stiahnuť dokument z elektronickej schránky aj s el. podpisom na USB (CD, DVD…) a priniesť ho na miesto, kde sa robí zaručená konverzia, napr. na poštu (bližšie informácie https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste).

K nám sa posiela dokument aj s osvedčovacou doložkou, alebo overená kópia dokumentu aj s doložkou.