Domov » Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať opatrovateľka?

Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať opatrovateľka?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Na pozíciu opatrovateľa/-ky sú kladené požiadavky na kvalifikačné predpoklady uvedené v zákone č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

§84

(8) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá:

a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c)  má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,

alebo spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle prechodného ustanovenie § 110b zákona o sociálnych službách, ktorý ustanovuje výnimku z kvalifikačných predpokladov opatrovateľa podľa § 84 ods. 8 zákona o sociálnych službách. V prípade ak fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala tri roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, čo sa v prípade neformálnych opatrovateľov dá preukázať napr. potvrdením z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo potvrdením obce.